पुण्यात बसने प्रवास करताय? मग जाणून घ्या बसचे क्रमांक

पुण्यातील बस क्रमांक
2 कात्रज ते शिवाजीनगर
2 (ब) भिलारेवाडी ते शिवाजीनगर
2 (क) नऱ्हेगांव ते शिवाजीनगर
3 स्वारगेट ते पुणे स्टेशन
5 स्वारगेट ते पुणे स्टेशन
5 (अ) स्वारगेट ते ताडीवालारोड
7 स्वारगेट ते उरूळी कांचन
7 (अ) हडपसर ते उरूळी कांचन
8 हडपसर ते म्हातोबाची आळंदी
9 हडपसर ते प्रयागधाम – उरूळी रे. स्टेशन
10 स्वारगेट ते केशवनगर
11 मार्केटयार्ड ते गुरव पिंपळे
11 (क) कात्रज ते गुरव पिंपळे
12 अप्पर इंदिरानगर ते निगडी
13 अप्पर इंदिरानगर ते शिवाजीनगर
13 (ल) लेकटाऊन ते शिवाजीनगर
14 धायरी – मारूती मंदिर ते वाघोली केसनंद फाटा
17 शनिवारवाडा ते नऱ्हे आंबेगांव
18 शनिवारवाडा ते तुकाईनगर
19 कोंढवा खुर्द – हॉस्पीटल ते शिवाजीनगर
20 सहकारनगर ते पुणे स्टेशन
21 स्वारगेट ते सांगवी गांव
21 (न) स्वारगेट ते सांगवी गांव
22 खडोंबा मंदिर ते शिवाजीनगर
23 अप्पर इंदिरानगर ते पुणे स्टेशन
24 कात्रज ते समतानगर (म.हौ.बोर्ड)
24 (ब) कात्रज ते लोहगांव
26 धनकवडी ते पुणे स्टेशन
27 भारती विद्यापीठ ते शिवाजीनगर स्टेशन
28 कात्रज ते शिवाजीनगर स्टेशन
29 स्वारगेट ते आळंदी देवाची
30 मार्केटयार्ड ते घोटावडेफाटा
31 धनकवडी ,तळजाई पठार ते पुणे स्टेशन
33 धनकवडी तळजाई पठार ते न.ता.वाडी
36 मनपा भवन ते चिंचवडगांव
37 सहकारनगर ते न.ता.वाडी
38 धनकवडी ते नतावडी
39 धनकवडी ते पुणे स्टेशन
40 पटवर्धन बाग – साकेत सोसायटी ते म. फुले मंडई बसस्थानक
41 मार्केटयार्ड ते दापोडीगांव
42 (वज्र) कात्रज ते निगडी – भक्ती शक्ती
43 कात्रज ते निगडी (भक्ती शक्ती)
46 स्वारगेट ते लोहगांव मार्गे धानोरी
47 शनिवारवाडा ते सणसवाडी
48 पुणे स्टेशन ते वेणूताई चव्हाण कॉलेज
49 पुणे स्टेशन ते खानापूर
50 शनिवारवाडा ते सिहंगड पायथा
51 शिवाजीनगर स्टेशन ते धायरी – मारूती मंदिर
*52 स्वारगेट ते खानापुर-वरदाडे गांव
53 शनिवारवाडा – शिवाजीनगर ते डि.एस.के.विश्व
54 शनिवारवाडा ते वेणूताई चव्हाण कॉलेज
55 म. फुले मंडई ते आनंदनगर – सनसिटी
56 म. फुले मंडई ते वडगांव
57 पुणे स्टेशन ते वडगांव बुद्रुक
57 (अ) पुणे स्टेशन ते आनंदनगर
58 शनिपार ते गोखलेनगर
59 शनिपार ते निलज्योती सोसायटी
60 महात्मा फुले मंडई ते घुलेनगर
61 स्वारगेट ते नसरापूर
62 अप्पर डेपो ते संगमवाडी
63 स्वारगेट ते कल्याणीनगर
64 हडपसर ते वारजे माळवाडी
64 (अ) स्वारगेट ते वारजेमाळवाडी (दांडेकरपूल मार्गे)
64 (ब) अप्पर डेपो ते गुजराथ कॉलनी
65 अप्पर इंदिरानगर ते समतानगर म.हौ.बोर्ड
66 मार्केटयार्ड ते आगळंबे
67 स्वारगेट ते खराडी
68 (अ) कुंबरेपार्क ते स्वारेगट
68 (प) कोथरूड डेपो ते स्वारेगट मार्गे मंडई
68 (स) सुतारदरा ते स्वारेगट मार्गे मंडई
69 मार्केटयार्ड ते घोटावडेगांव
70 डेक्कन जिमखाना ते शेरेगांव मार्गे पौडगांव
71 कोथरूड डेपो ते अप्पर डेपो
72 सुखसागर ते कोंढवागेट
73 कोथरूड डेपो ते हडपसर गाडीतळ
74 हिंजवडी चौक ते घोटवडे फाटा
75 डेक्कन जिमखाना ते विद्यानगर
76 कुंबरेपार्क ते मार्केटयार्ड
77 वारजे माळवाडी – शिवाजीनगर स्टेशन – वारजे माळवाडी (वर्तुळ)
78 मार्केटयार्ड ते कोंढवा गेट
80 म.न.पा. ते सिप्ला सेंटर
80 (अ) म.न.पा. ते गार्डन सिटी
81 कुंबरे पार्क ते पुणे स्टेशन
82 कोंढवा गेट म.न.पा. भवन कोंढवा गेट (वर्तुळ)
82 (अ) वारजे माळवाडी ते म.न.पा. भवन
84 डेक्कन जिमखाना ते सांगरूण
84 (अ) वारजे माळवाडी ते बहुलीगांव
85 म.न.पा. भवन ते अहिरेगांव
86 कोथरूड डेपो मनपा भवन कोथरूड डेपो
87 डेक्कन जिमखाना ते अभिनव कॉलेज गिरमे पार्क
87 (अ) डेक्कन जिमखाना ते सुतारवाडी
88 अप्पर डेपो ते मेडी पॉर्इंट
89 स्वारगेट ते निलज्योती
90 स्वारगेट ते गोखलेनगर
90 प स्वारगेट ते पांडवनगर
91 मनपा भवन ते ईशाननगरी
92 गुजराथ कॉलनी ते पुणे स्टेशन
93 डेक्कन जिमखाना ते पिंपळेनिलख
94 कोथरूड डेपो ते पुणे स्टेशन
94 (अ) कुंबरेपार्क ते वडगांव शेरी
95 कोथरूड डेपो ते पिंपळेगुरव
95 (अ) गुजराथ कॉलनी ते सांगवी (मार्गे सेनापती बापटरोड, औंध)
96 वारजे (घरकूलवसाहत) ते पिंपळेगुरव
97 वारजेमाळवाडी ते सहकारनगर
98 कात्रज ते हिंजवडी-माण फेज-3
99 स्वारगेट ते हिंजवडी-माण फेज-3
100 मनपा भवन ते हिंजवडी-माण फेज-3
101 कोथरूड डेपो ते कोंढवा
102 कोथरूड डेपो ते लोहगांव
103 कात्रज ते कोथरूड डेपो
104 डेक्कन जिमखाना ते धायरी डीएसके विश्व
105 डेक्कन जिमखाना ते मेडी पॉईट
106 गालिंदेपथ (वारजेनाका) शिवाजीनगर गालिंदेपथ (वारजेनाका)
107 डेक्कन जिमखाना ते पिंपळेगुरव
108 शिवतीर्थ नगर – सुतारदरा ते पुणे स्टेशन
109 मनपा भवन ते मनपा भवन (वर्तुळ मार्ग पाषाण )
110 मनपा भवन ते मनपा भवन (वर्तुळ मार्ग मार्गे कर्वेरोड)
111 भेकराईनगर मनपाभवन भेकराईनगर
112 कोथरूड डेपो ते मंडई
113 अ.ब.चौक ते सांगवी गांव
113 (ब) म.न.पा. ते पिंपळे गुरव
114 मनपा ते म्हाळुंगे गांव
115 (प) पुणे स्टेशन ते हिंजवडी-माण फेज 3
116 मनपा भवन ते खडकीबाजार
117 स्वारगेट ते डि.एस.के विश्व
118 स्वारगेट ते वडगांव बुआ, वेणुताई कॉलेज
118 (अ) स्वारगेट ते सनसिटी
119 मनपा भवन ते आळंदी देवाची
120 मनपा भवन ते चाकण, एमआयडीसी
121 मनपा भवन ते भोसरी – टेल्को
122 मनपा भवन ते चिंचवडगांव
123 मनपा भवन ते निगडी – भक्ती शक्ती
125 बोपखले ते खडकीबाजार (मार्गे विश्रांतवाडी)
126 म्हस्के वस्ती ते पिंपळे निलख
128 म.न.पा. ते बोपखेल
129 पुणे स्टेशन ते मेडी पॉईट
130 येवलेवाडी ते शिवाजीनगर
132 मनपा भवन ते शुभम सोसायटी
133 मनपा भवन ते साईनाथनगर
133 मनपा भवन ते आनंद पार्क
134 पुणे स्टेशन ते विद्यानगर
135 पुणे स्टेशन ते वाडे बोल्हाई
136 पुणे स्टेशन ते वाडेगांव
139 शेवाळवाडी हडपसर ते निगडी
140 अप्पर इं.नगर ते पुणे स्टेशन
141 खंडोबा मंदिर ते पुणे स्टेशन
142 – पुणे स्टेशन ते सुसगांव
143 वारजेनाका ते पुणे स्टेशन
144 कोथरूड स्टॅण्ड ते पुणे स्टेशन
144 (अ) साईसयाजीनगर ते पुणे स्टेशन
144 (ब) कुंबरेपार्क ते चंदनगर – साईनाथनगर
145 पुणे स्टेशन ते एन.डी.ए. – गोलमार्केट
146 पुणे स्टेशन ते गोखलेनगर
147 मनपा भवन ते सांगवी सांडस
148 शेवाळवाडी ते पिंपळेगुरव
148 (अ) भेकराईनगर ते भोसरी
149 हडपसर ते पिंपरीरोड
149 (अ) हडपसर ते निगडी – भक्ती शक्ती
151 पुणे स्टेशन ते आळंदी देवाची
152 (ध) मनपा ते लोहगांव मार्गे धानोरी
153 पुणे स्टेशन ते बोपखेल
153 (अ) पुणे स्टेशन ते म्हस्केवस्ती
154 पुणे स्टेशन ते विश्रांतवाडी – दत्तनगर
155 पुणे स्टेशन ते धानोरी
155 (ब) पुणे स्टेशन ते म्हस्केवस्ती – ग्रेफ सेंटर
155 (अ) पुणे स्टेशन ते धानोरी (मुंजाबावस्ती)
158 मनपा भवन ते लोहगांव
158 (अ) डेक्कन जिमखाना ते लोहगांव विमानतळ
159 मनपा भवन ते तळेगांव ढमढेरे
159 (प) मनपा भवन ते पाबळफाटा
159 (क) मनपा भवन ते पाबळफाटा
160 – मनपा भवन ते मुंढवा
161 डेक्कन जिमखाना ते विमाननगर
162 मनपा भवन ते करंदीगांव
163 पुणे स्टेशन ते खराडीगांव
164 स्वारगेट ते विमाननगर
165 मनपा भवन ते वडगांव शेरी
166 पुणे स्टेशन ते गंगापूरम म्हाडा
167 हडपसर ते वाघोली
168 मनपा भवन ते केशवनगर मार्गे घोरपडी
169 मनपा भवन ते केशवनगर – मुंढवा
170 पुणे स्टेशन ते कोंढवा खुर्द
174 पुणे स्टेशन ते एनडीए गेट – कोंढवा गेट
175 मनपा ते हडपसर मार्गे जहांगिरनगर
176 सारसबाग ते महंमदवाडी
177 पुणे स्टेशन ते साळुंके विहार
177 (अ) विश्रांतवाडी ते आझादनगर
177 (म) पुणे स्टेशन ते महंमदवाडी
179 महात्मा गांधी ते वडाची वाडी
180 नतावाडी ते हडपसर
181 नतावाडी ते कोंढवा खुर्द
181 (अ) नतावाडी ते एस आर पी कॅम्प
183 सारसबाग ते थेऊर फॅक्टरी
184 स्वारगेट ते भेकराईनगर
184 स्वारगेट ते फुरूसूंगी
185 हडपसर ते मांजरीगांव
186 सातवननगर ते पुणे स्टेशन
187 भेकराईनगर हडपसर ते पुणे स्टेशन
188 हडपसर ते कात्रज
189 हडपसर ते उरूळी देवाची
190 हडपसर ते फुरसुंगी गांव
191 पुणे स्टेशन ते कोंढवा हॉस्पीटल
192 हडपसर ते उंड्रीगांव
193 हडपसर ते लोणीगांव
195 हडपसर ते होळकरवाडी
196 स्वारगेट ते तुकाईनगर काळेबोराटेनगर
197 हडपसर ते कोथरूड डेपो
198 हडपसर ते मांजरी मार्गे केशवनगर
200 साडेसतरानळी ते स्वारगेट
201 हडपसर ते आळंदी दर्शन
202 हडपसर ते वारजेमाळवाडी – गणपतीमाथा
203 हडपसर ते पुणे स्टेशन
203 (प ) शेवाळवाडी ते पुणे स्टेशन
204 भेकराईनगर ते चिंचवड
205 हडपसर ते सांगवीगांव
206 हडपसर ते विशालनगर
207 स्वारगेट ते सासवड
207 (अ) हडपसर ते सासवड
208 हडपसर ते हिंजवडी फेज 3
213 कात्रज ते विमाननगर
214 कात्रज ते आंबेगांव पठार
215 स्वारगेट ते मोहननगर – साईसिध्दी
216 भारती विद्यापीठ ते शनिपार – मंडई – शिवाजीनगर
217 जांभूळवाडी ते गुजरवाडी
218 कात्रज ते बालेवाडी
226 पुणे स्टेशन ते वडगांव धायरी
227 मार्केटयार्ड ते मारणेवाडी
230 भारती विद्यापीठ ते पुणे स्टेशन
233 मार्केटयार्ड ते पौडगांव
234 मनपा भवन ते खराडी गांव
235 कात्रज ते खराडीगांव
236 मनपा ते खुळेवाडी
237 वारजेमाळवाडी ते खराडी
252 मनपा भवन ते चऱ्होली गांव
253 मनपा भवन ते विद्यानगर
256 मनपा भवन ते बालेवाडी मोझे विद्यालय
256 (ब) मनपा भवन ते बाणेरगांव
256 (स) मनपा भवन ते सोमेश्वरवाडी
257 मनपा भवन ते मरकळ
262 मनपा भवन ते देहूगांव
264 मनपा भवन ते बहूळगांव
276 वारजेमाळवाडी ते चिंचवडगांव
277 कोंढवा गेट ते खडकी बाजार
279 डेक्कन ते खांबोली
280 मनपा भवन ते वारजे (हनुमान चौक, कॅनॉल रोड)
281 वारजेमाळवाडी ते निगडी (भक्ती शक्ती)
282 वारजेमाळवाडी ते भोसरी
283 सहजानंद सोसायटी ते पुणे स्टेशन
284 कोथरूड डेपो ते निगडी (भक्ती शक्ती)
286 कोथरूड डेपो ते साळुंके विहार
290 कात्रज शनिनगर ते मंडई – शिवाजीनगर
291 कात्रज ते हडपसर गाडीतळ
291 (अ) अप्पर ते हडपसर गाडीतळ
292 स्वारगेट ते कोंढणपूर – अवसरवाडी – कल्याण
293 स्वारगेट ते खेडशिवापूर
294 कात्रज ते खडकवासला
295 आंबेगांव ते पुणे स्टेशन मार्गे गंगाधाम
296 जांभुळवाडी ते शिवाजीनगर
297 राजस सोसायटी ते शिवाजीनगर
298 कात्रज ते चिंचवड गांव – चिंतामणीचौक मार्गे वाल्हेकरवाडी
299 कात्रज ते भोसरी गांव
301 कात्रज ते हडपसर (बीआरटी)
302 पिंपरीगांव ते भोसरी
302 (अ) पिंपरीगांव ते बोपखेल
303 निगडी ते आकुर्डी रेल्वे स्टेशन
304 चिंचवडगांव ते भोसरी
305 निगडी ते वडगांव
306 डांगेचौक ते हिंजवडी माण – फेज 3
307 चिंचवडगांव ते वाल्हेकरवाडी
308 निगडी ते घरकूल वसाहत चिखली
309 आळंदी ते देहूगांव
310 वाल्हेकरवाडी ते पुणे स्टेशन मार्गे येरवडा
311 पिंपरीगांव ते पुणे स्टेशन, येरवडा मार्गे
312 चिंचवडगांव ते पुणे स्टेशन, येरवडा मार्गे .
313 चिंचवडगांव ते मारूंजी.
313 (अ) चिंचवडगांव ते चांदखेड
314 निगडी (भक्ती शक्ती) ते म्हाळूंगे एम आय डी सी
315 भोसरी ते पुणे स्टेशन, येरवडा मार्गे
315 (अ) भोसरी ते पुणे स्टेशन, विश्रांतवाडी मार्गे
316 चिंचवडगांव ते हिंजवडी माण फेज 3 मार्गे माण-गांव
317 संभाजीनगर ते पुणे स्टेशन, वाकडेवाडी मार्गे
318 कृष्णानगर ते पुणे स्टेशन, औंध मार्गे
318 (अ) घरकूल चिखली ते पुणे स्टेशन, औंध मार्गे
319 आळंदी ते वडगांव मावळ
320 म्हाळुंगे ते आळंदी
321 सांगवी ते हिंजवडी माण फेज 3
321 (अ) पिंपळेगुरव ते हिंजवडी माण फेज 3
322 (क) म.न.पा. ते आकुर्डी रेल्वे स्टेशन
322 (अ) वारजेमाळवाडी ते आकुर्डी रेल्वे स्टेशन
322 (ब) पुणे स्टेशन ते आकुर्डी रेल्वे स्टेशन
323 चिखली ते म.न.पा.
323 (अ) घरकूल चिखली ते म.न.पा.
324 (वज्र) भोसरी ते हिंजवडी फेज 3
325 मासुळकर ते पुणे स्टेशन
326 पिंपरीगांव ते चिखली, कुदळवाडी मार्गे
327 आळंदी ते हिंजवडी
328 निगडी ते रूपीनगर
329 पुणे स्टेशन ते देहूगांव, वाक डेवाडी मार्गे
329 पुणे स्टेशन ते देहूगांव, येरवडा मार्गे
331 चऱ्होलीगांव ते राहाटणी
331 (अ) भोसरी ते राहाटणी
331 (ब) चऱ्होलीगांव ते राहाटणी
332 पुणे स्टेशन ते पिपरी मनपा, काळेवाडी, औंध मार्गे
333 पुणे स्टेशन ते हिंजवडी माण फेज 3
335 डांगेचौक ते जांबे
335 (अ) चिंचवडगांव ते जांबे
336 वाघोली ते निगडी मार्गे चंदननगर खडकी बाजार.
337 धायरी – मारूती मंदिर ते निगडी – भक्ती शक्ती डेपो
338 कोथरूड डेपो ते चिंचवड गांव
339 कात्रज ते संतनगर (इंद्रायणीनगर )
341 मनपा ते मोहननगर
344 पिपंळेनिलख ते आळंदी
345 पुणेस्टेशन ते थेरगांव मार्गे औंध
347 दापोडी ते आळंदी
348 निगडी ते पुणे स्टेशन, औंध मार्गे
350 देहूगांव ते तळावडे
351 जांबे ते आळंदी
354 पिंपरीगांव ते मार्केटयार्ड
355 चिखली ते डांगेचौक
357 पुणे स्टेशन ते राजगुरूनगर
358 भोसरी ते राजगुरूनगर
360 आळंदी ते बालेवाडी
361 भोसरी ते आळंदी
362आळंदी ते वाय सी एम शटल
363 निगडी ते किवळे
366 निगडी ते पुणे स्टेशन
367 निगडी ते भोसरी
367 (अ) आ.रे.स्टेशन ते संतनगर (इंद्रायणीनगर)
367 (ब) घरकूल वसाहत ते भोसरी
370 पिंपरीरोड ते पिंपरीरोड
372 निगडी ते हिंजवडी
373 वाकडपूल ते इन्फोसीस माण फेज 3
376 कात्रज ते निगडी
376 (अ) वारजेमाळवाडी ते भक्तीशक्ती मासुळकर मार्गे
376 (ब) निगडी ते हडपसर मार्गे गरवारे कंपनी,YCM
वज्र 1 हडपसर ते धायरी – मारूती मंदिर
वज्र 2 वारजे माळवाडी ते वाघोली
वज्र 3 कोथरूड डेपो ते हडपसर
वज्र 4 कोथरूड डेपो ते विश्रांतवाडी
वज्र 5 मनपा ते रावेत

🚒रात्रीची बससेवा🚎
रात्रौबससेवा कात्रज ते शिवाजीनगर
रात्रौबससेवा कात्रज ते पुणे स्टेशन
रात्रौबससेवा स्वारगेट ते हडपसर
रात्रौबससेवा हडपसर ते पुणे स्टेशन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Need Help?
error: Content is protected !!